ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Γενικά:

Το παρόν κείμενο αποτελεί το σύνολο των όρων χρήσης (εφεξής οι «Όροι Χρήσης») της ιστοσελίδας shoppingfashion.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα»). Διαχειριστής της ιστοσελίδας είναι εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ», (εφεξής ο «Διαχειριστής»). Η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης και ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, των γραφικών, των εικόνων, φωτογραφιών και παντός είδους αρχείων και εφαρμογών που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα.

Τροποποίηση Όρων Χρήσης:

Ο Διαχειριστής διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία προηγούμενη σχετική ειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση οι αναρτήσεις αυτές θα αναρτώνται αμελλητί στην ιστοσελίδα, μαζί με τη σχετική ένδειξη της ημεροχρονολογίας τελευταίας μεταβολής/τροποποίησης. Στην περίπτωση αυτή, η συνέχιση της πρόσβασης ή χρήσης της Ιστοσελίδας συνεπάγεται άνευ ετέρου την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη των τροποποιηθέντων όρων χρήσης αυτής.

Γενικοί όροι: 

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε επισκέπτες/χρήστες οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα ή είναι μεταξύ 14-17 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι λειτουργούν με τη συγκατάθεση, ευθύνη και επιμέλεια γονέα/κηδεμόνα ή άλλου υπεύθυνου φορέα.

Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο χρήστης/επισκέπτης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών ή, εάν είναι μεταξύ 14-17 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/αυτών, εφόσον του ζητηθεί κάτι τέτοιο. Οι έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων οφείλουν να προστατεύουν αυτούς από πρόσβαση σε περιεχόμενο που απευθύνεται σε ενηλίκους και ευθύνονται αποκλειστικά σε αντίθετη περίπτωση. 

Δεν πρέπει να έχει απαγορευθεί η χρήση και η πρόσβαση της Ιστοσελίδας σε οιονδήποτε επισκέπτη/χρήστη. 

Ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση ή χρήση αυτής σε οιοδήποτε πρόσωπο, είτε νομικό, είτε φυσικό, χωρίς να απαιτείται ειδική αιτιολόγηση για την άρνηση ή διακοπή αυτή. 

Περιορισμός Ευθύνης του Διαχειριστή για το Περιεχόμενο:

Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη.

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιείται «ως έχει», υποκείμενη σε τροποποιήσεις εκ μέρους του Διαχειριστή, χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τον επισκέπτη/χρήστη. 

Ο Διαχειριστής ούτε δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη σχετικά με το σύννομο ή μη της χρήσης της Ιστοσελίδας από τους επισκέπτες/χρήστες και αναφορικά με την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και της ασφάλειας αυτής. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες/χρήστες συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη χρήση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και την εγκυρότητα του περιεχομένου της. 

Ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας δεν εγγυάται κατά κανένα τρόπο ότι η Ιστοσελίδα, οι ιστοσελίδες στις οποίες τυχόν παραπέμπει καθώς και οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτές στους επισκέπτες/χρήστες παρέχονται χωρίς ηλεκτρονικής μορφής ιούς, κακόβουλο λογισμικό, απαλλασσόμενος από οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά. 

Ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής περιουσιακής ή μη ζημίας υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας, των επιλογών και περιεχομένων αυτής, την πρόσβαση στις οποίες επιλέγει κατ` απόλυτη ελευθερία βουλήσεως και μετά τη ρητή γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων Χρήσης. 

 Διαθεσιμότητα και Ασφάλεια: 

 Ο Διαχειριστής καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας. Οι χρήστες, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι το διαδίκτυο είναι ένα μη ασφαλές μέσο και ότι η διαθεσιμότητα των διαδικτυακών τόπων μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των επισκεπτών/xρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από τις υπηρεσίες παροχής σύνδεσης στο διαδίκτυο, τον μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Για τους λόγους αυτούς οι επισκέπτες/χρήστες συμφωνούν ότι ο Διαχειριστής δε θα φέρει καμία ευθύνη για τη διακοπή λειτουργίας ή τη μη ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας. 

Οι επισκέπτες/χρήστες συμφωνούν και αποδέχονται ότι η ο Διαχειριστής μπορεί να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του συνόλου ή τμήματος της Ιστοσελίδας με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες. Για το λόγο αυτό ο Διαχειριστής δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία οφειλόμενη στη διακοπή λειτουργίας ή στη μη ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτόν, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, τη μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή την απώλεια του περιεχομένου του ή την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Ο Διαχειριστής δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα θα είναι συμβατή με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό του κάθε επισκέπτη/χρήστη.

Υποχρεώσεις των Επισκεπτών/Χρηστών:

 Οι επισκέπτες/χρήστες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν σύννομη χρήση της Ιστοσελίδας. Οι επισκέπτες/χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεσμεύονται ότι με τη χρήση της Ιστοσελίδας: 

 • δε θα ενεργούν κατά τρόπο που να εμποδίζει ή/και να καθιστά αδύνατη την ομαλή ή/και σύννομη χρήση της Ιστοσελίδας και των άλλων συνδεδεμένων με αυτήν διαδικτυακών τόπων από άλλους χρήστες,
 • δε θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Διαχειριστή ή τρίτων, 
 • δε θα ενεργήσουν κατά τρόπο ώστε να παραπλανήσουν οποιονδήποτε τρίτο ως προς την προέλευση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας ή/και να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη του Διαχειριστή, 
 • δε θα εγκαθιστούν, προωθούν ή/και μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο μέσω της Ιστοσελίδας  ψηφιακούς ιούς ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/και προγράμματα σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν το shoppingfashion.gr, δε θα εγκαθιστούν ή προωθούν με οποιονδήποτε τρόπο αυτόκλητα ή μη ρητώς εγκεκριμένα από το Διαχειριστή διαφημιστικά μηνύματα σε οποιαδήποτε μορφή, μη ζητηθέντα ηλεκτρονικά μηνύματα (spam) και γενικά δε θα προβαίνουν σε προώθηση ανεπιθύμητων πληροφοριών με οποιοδήποτε τρόπο,
 • δε θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να προσβάλλονται οποιαδήποτε δικαιώματα ή η προσωπικότητα τρίτων και ιδίως κατά τρόπο ώστε να προξενείται βλάβη σε ανήλικο,
 • δε θα επεμβαίνουν ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή προξενούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο βλάβη στην Ιστοσελίδα, στο υλικό που φιλοξενείται σε αυτήν, στους πηγαίους κώδικες (source code) του λογισμικού που την αποτελούν, στο διακομιστή όπου αυτός φιλοξενείται ή/και σε δίκτυα συνδεδεμένα με ή προσβάσιμα μέσω της Ιστοσελίδας ή άλλων διαδικτυακών τόπων συνδεδεμένων με αυτήν, 
 • δε θα επιδιώκουν σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης,
 • δε θα προβαίνουν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να συνιστούν ή να ενθαρρύνουν συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε νόμο,
 • δε θα δημοσιεύουν ή μεταδίδουν οποιοδήποτε υλικό με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο. Ο Διαχειριστής θα συνεργαστεί πλήρως με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου και θα συμμορφωθεί πλήρως με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που θα ζητά ή θα δίνει εντολή για την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιου είδους πληροφορίες και υλικό,
 • δε θα συγκεντρώνουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα στοιχεία χρηστών από την Ιστοσελίδα με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα και με σκοπό να πραγματοποιήσουν ανεπιθύμητη εμπορική ή άλλη επικοινωνία με αυτούς,
 • δε θα «ανεβάζουν», μεταδίδουν, αποθηκεύουν ή καθιστούν διαθέσιμα στο κοινό με οποιοδήποτε τρόπο φωτογραφίες τρίτων χωρίς να έχουν την συναίνεσή τους,
 • θα πληροφορούν το Διαχειριστή αμέσως μόλις αντιληφθούν κάθε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας από οποιονδήποτε τρίτο.

Ρητώς διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας για διαφήμιση ή για προσφορές από τον επισκέπτη/χρήστη.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε στοιχείου του υλικού εκτός από αυτήν που προβλέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς έγγραφη άδεια του Διαχειριστή. Σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης ο Διαχειριστής θα κάνει πλήρη χρήση των ένδικων μέσων που του παρέχονται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ποινικής δίωξης.

Παραβίαση των Όρων Χρήσης:

Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης, οι επισκέπτες/χρήστες θα υποχρεούνται σε αποζημίωση για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία του Διαχειριστή. Η μη ενάσκηση από τον Διαχειριστή των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματά του αυτά.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας: 

Εκτός ρητά προσδιορισμένων εξαιρέσεων, το σύνολο του περιεχομένου που κάθε φορά περιέχεται στο διαδικτυακό τόπο shoppingfashion.gr, που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του Διαχειριστή και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (εφεξής το «Υλικό»).

Η σύνθεση του περιεχομένου και η διάταξη των στοιχείων αυτού που κάθε φορά περιέχεται στην Ιστοσελίδα ανήκει αποκλειστικά στον Διαχειριστή και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. 


Ο Διαχειριστής ρητά δια του παρόντος επιφυλάσσεται για όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε κάθε και όλα τα στοιχεία του περιεχομένου του shoppingfashion.gr ή σε άλλα υλικά που εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο  shoppingfashion.gr

Υπό την προϋπόθεση ότι ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί και συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης με την παρούσα πολιτική προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, ο Διαχειριστής του παραχωρεί μια περιορισμένη άδεια να αποκτά πρόσβαση και να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και το Υλικό. Χρήση της Ιστοσελίδας η οποία συνιστά παραβίαση των Όρων Χρήσης και των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων θα επιφέρει αυτομάτως λήξη της ως άνω άδειας και απαγορεύεται αυστηρά. Κανένα στοιχείο των Όρων Χρήσης και των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων δε θα ερμηνεύεται κατά τρόπο ώστε να παραχωρείται στο χρήστη άδεια χρήσης των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Διαχειριστή, εκτός και αν κάτι τέτοιο προβλέπεται ρητώς. Η άδεια που παραχωρείται στον επισκέπτη/χρήστη μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα από τον Διαχειριστή, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη προς τούτο ειδοποίηση. 

Κάθε επισκέπτης/χρήστης του shoppingfashion.gr αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου shoppingfashion.gr προορίζεται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για εμπορικό σκοπό ή να αντιγραφεί, τροποποιηθεί, αναπαραχθεί, αναμεταδοθεί, μεταδοθεί ή διανεμηθεί εν όλω ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε-επισκέπτη/χρήστη.
 

Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω ο επισκέπτης/χρήστης δεσμεύεται να μην δημιουργήσει παράγωγο και βασισμένο στο περιεχόμενο του shoppingfashion.gr έργο, να μην αντιγράψει, αναπαραγάγει, επαναδημοσιεύσει, «ανεβάσει», τροποποιήσει, μεταδώσει ή πωλήσει ή εκμεταλλευτεί με οποιοδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει το Υλικό στην Ιστοσελίδα ή το σχετικό με αυτόν λογισμικό, να μην τον εισάγει σε ευρετήριο, να μην τον πλαισιώσει με άλλη ιστοσελίδα, να μην τον εισάγει ως σύνδεσμο για απευθείας πρόσβαση από άλλο ιστότοπο σε εσωτερικές πληροφορίες του, να μην αντιγράψει την τοποθεσία του σε άλλο διακομιστή με τη δημιουργία ειδώλου και να μην υποσχεθεί δικαίωμα σε τρίτο από το shoppingfashion.gr χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Διαχειριστή. Δεν επιτρέπεται επίσης η δημιουργία ή/και η δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει σημαντικά τμήματα του διαδικτυακού τόπου shoppingfashion.gr χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Διαχειριστή.

Οι επισκέπτες/χρήστες με τη χρήση του shoppingfashion.gr αποδέχονται ανεπιφύλακτα, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του shoppingfashion.gr ιδίως δε σύμφωνα με τους όρους που εκτίθενται παραπάνω. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες/χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του shoppingfashion.gr για να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων ή του Διαχειριστή.
Όπου ο διαδικτυακός τόπος shoppingfashion.gr παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links) ή υπερσυνδέσμων (hyperlinks) σε άλλες ιστοσελίδες, οι ιδιοκτήτες ή/ και διαχειριστές των σελίδων αυτών φέρουν την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του Διαχειριστή, όπως ενδεικτικά της ευθύνης για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η επίσκεψη και πρόσβαση στις σελίδες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη.

Αποτελεί βασική αρχή της πολιτικής του Διαχειριστή να σέβεται και να προστατεύει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Αν, ωστόσο, ο χρήστης θεωρεί ότι μέσω του διαδικτυακού τόπου shoppingfashion.gr παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του, μπορεί να ενημερώνει το Διαχειριστή, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@shoppingfashion.gr προσδιορίζοντας το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας που θεωρεί ότι είναι προσβλητικό των δικαιωμάτων του, καθώς και τους λόγους που θεωρούν ότι στοιχειοθετούν την προσβολή.